ReadyPlanet.com
Contact us


Learn from the Best to Become Professional

  


 
More informationชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Chart Master

โทรศัพท์ :  089 012 3579
อีเมล : thiti@technicalday.com
เว็บไซต์ : www.chart-master.com, www.technicalday.com

 

facebook : www.facebook.com/chartmaster
** คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดประกอบการลงทุนอย่างรอบคอบ ก่อนพิจารณาลงทุน ทาง Chart Master ดำเนินบทบาทในฐานะผู้สอน โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะของนักลงทุนจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในตลาดการลงทุนประเภทต่างๆ โดยมิได้มีหน้าที่ในการเป็นนายหน้าในการให้คำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ผลลัพธ์ของการลงทุนในตลาด ขึ้นกับระดับความสามารถ และทักษะของแต่ละบุคคล รวมถึงสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง นอกจากนี้ ผลงานในการลงทุนในอดีต มิได้การันตีผลงานการเทรดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล และสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา Chart Master ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ในการอบรมตามความเหมาะสม และ ไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียม และขอสงวนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ยกเว้นกรณีแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอเลื่อนอย่างน้อย 7 วัน และไม่เกิน 2 รุ่น ในหลักสูตรนั้นๆ